Laden...
Slider

Prijslijst 2024

Kerstbomen:

150cm vanaf €  235,25
180cm vanaf €  281,50
210cm vanaf €  328,50
240cm vanaf €  385,90
270cm vanaf €  503,00
300cm vanaf €  666,75
360cm vanaf €  931,75
400cm vanaf € 1226,95
500cm vanaf € 1617,75

Prijzen zijn incl. verlichting / decoratie / voetafdekking / installeren en verwijderen, excl. transport en BTW)

Extra mogelijkheden op aanvraag: 

  • Guirlandes
  • Guirlandes met verlichting
  • Guirlandes met verlichting en decoratie
  • Kransen
  • Kerststukken vanaf € 25,00
  • Cadeautjes onder de boom
  • Kerstmannen klein
  • Kerstmannen groot

Extra informatie / voorwaarden

*De geoffereerde prijzen zijn gebaseerd op de gevraagde huurperiode. In overleg kan een andere huurperiode overeengekomen worden. Dit kan consequenties hebben voor de huurprijs.

* Wilt u de kerstboom op een verhoging (max. 90 cm), dient u dit vooraf aan te geven, hiervoor worden extra kosten voor berekend.

*Alle decoraties, zoals verschillende kleuren, materialen, etc., zijn in onze prijs inbegrepen.

*U bent verplicht om zich ten aanzien van het gebruik van de kerstbo(o)m(en), decoraties en materialen, welke eigendom blijven van Bouquet Exclusief, als goed huurder te gedragen. Bij vermissing, beschadiging of verlies zullen de (vervangings-)kosten daarvan door u verschuldigd zijn.

*De bomen / guirlandes zijn brandvertraagd zoals dit in Nederland wordt geeist.

*Plaatsing en ophalen wordt in overleg gedaan

*Guirlandes kunnen separaat worden gehuurd van kerstbomen, hier worden extra kosten voor in rekening gebracht

*Bouquet Exclusief is behoudens opzet of roekeloosheid niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook (direct of indirect) die u, dan wel derden waaronder personeelsleden, lijden door het gebruik van de kerstbo(o)m(en), decoraties of materialen.

*Brand: in geval van beschadiging of verlies door brand bent u de (vervangings-) kosten van de kerstbo(o)m(en), decoraties en materialen verschuldigd.

*Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale datum en indien u nalatig bent in tijdige voldoening van onze factuur, dan bent u de wettelijke (handels-)rente verschuldigd over de gefactureerde hoofdsom.

Tevens maken wij dan aanspraak op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor de inning van onze factuur dienen te worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden voor zakelijke opdrachtgevers gesteld op 15 % van de gefactureerde hoofdsom met een minimum van € 50,–. De buitengerechtelijke kosten voor consumenten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK)”.

*De kerstbo(o)m(en), decoraties en materialen worden na ingebruikname geacht door u in goede staat te zijn ontvangen. Eventuele klachten dient u binnen 48 uur na plaatsing daarvan aan ons via telefoon of e-mail kenbaar te maken.

*U dient aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en ons daarvan te vrijwaren.

* Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming wijzigingen aan te brengen aan de aan u opgeleverde gedecoreerde en verlichte kerstbo(o)m(en).

*Wij zijn gerechtigd deze huurovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist te ontbinden indien:

– uw faillissement of surseance van betaling is aangevraagd en/of uitgesproken.

– indien bodembeslag onder u wordt gelegd.

– indien u de huurprijs niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.

– indien u (de zeggenschap in)  uw onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt.

*Wij zijn gerechtigd bij meerder jarige huurovereenkomsten, kosten door te berekenen mits u tussentijds van de gemaakte afspraken af wil zien. Deze vergoeding is vastgesteld, op basis van historische grondslagen.

*Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is exclusief bevoegd van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kennis te nemen.