Laden...

Prijslijst

Kerstbomen:

150 cm           €   195,00

180 cm           €   230,00

210 cm           €   270,00

240 cm           €   310,00

270 cm            €  375,00

300 cm            €  610,00

360 cm             € 780,00

400 cm            €  940,00

500 cm            € 1265,00

(prijzen zijn incl. verlichting / decoratie / voetafdekking / plaatsen en ophalen)

Guirlandes  (270 cm)  € 13,50 per stuk

Guirlandes met verlichting   ( 270 cm)   € 17,75 per stuk

Guirlandes met verlichting en decoratie  ( 270 cm ) € 23,50 per stuk

(ophangen € 7,50 per guirlande extra) 

Kerstman klein € 15,00 per stuk

Kerstman groot € 17,50 per stuk 

Extra informatie / voorwaarden:

*De geoffereerde prijzen zijn gebaseerd op een huurperiode van 4 weken. In overleg kan een andere huurperiode overeengekomen worden. Dit kan consequenties hebben voor de huurprijs.

*Alle prijzen zijn excl. BTW en transportkosten.

*Wilt u de kerstboom op een verhoging (max 90cm) dient u dit vooraf te melden, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

*Alle decoraties, zoals verschillende kleuren, materialen, etc., zijn in onze prijs inbegrepen.

*U bent verplicht om zich ten aanzien van het gebruik van de kerstbo(o)m(en), decoraties en materialen, welke eigendom blijven van Bouquet Exclusief, als goed huurder te gedragen. Bij vermissing, beschadiging of verlies zullen de (vervangings-)kosten daarvan door u verschuldigd zijn.

*De bomen / guirlandes zijn brandvertraagd zoals dit in Nederland wordt geeist.

*Plaatsing en ophalen wordt in overleg gedaan

*Guirlandes kunnen separaat worden gehuurd van kerstbomen, hier worden extra kosten voor in rekening gebracht

*Bouquet Exclusief is behoudens opzet of roekeloosheid niet aansprakelijk voor schade, in welke voorm dan ook (direct of indirect) die u, dan wel derden waaronder personeelsleden, lijden door het gebruik van de kerstbo(o)m(en), decoraties of materialen.

*Brand: in geval van beschadiging of verlies door brand bent u de (vervangings-) kosten van de kerstbo(o)m(en), decoraties en materialen verschuldigd.

*Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale datum.

*De kerstbo(o)m(en), decoraties en materialen worden na ingebruikname geacht door u in goede staat te zijn ontvangen. Eventuele klachten dient u binnen 48 uur na plaatsing daarvan aan ons via telefoon of e-mail kenbaar te maken.

*U dient aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en ons daarvan te vrijwaren.

* Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming wijzigingen aan te brengen aan de aan u opgeleverde gedecoreerde en verlichte kerstbo(o)m(en).

*Wij zijn gerechtigd deze huurovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist te ontbinden indien:

  • uw faillissement of surseance van betaling is aangevraagd en/of uitgesproken.
  • indien bodembeslag onder u wordt gelegd.
  • indien u de huurprijs niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.
  • indien u (de zeggenschap in)  uw onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt.

*Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is exclusief bevoegd van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kennis te nemen.